Transport

Retningslinier vedrørende transport i forbindelse med undervisning, der ikke foregår på Marievangsskolen

  1. Undervisning der ikke foregår på Marievangsskolen, defineres som undervisning, der er henlagt til andre lokaliteter pga. undervisningens indhold.
  2. Undervisningen omhandler ekskursioner i nærområdet, ekskursioner uden for bygrænsen og idrætsarrangementer.
  3. Retningslinjerne tager højde for elevernes alder, trafiksikkerhed og skole-hjem samarbejdet i den enkelte klasse.
  4. For alle arrangementer gælder, at der mellem lærere, forældre og elever skal foregå orientering om aktiviteten så betids, at forældre og lærere har mulighed for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Orienteringen skal foregå via ForældreIntra.
  5. Ekskursioner i nærområdet, herunder sportsarrangementer inden for bygrænsen. 0.- 4. klasse - som udgangspunkt tager ekskursionen sin start fra skolens område. Ved klassevise ekskursioner deltager der altid mindst 2 voksne, hvoraf de 2 skal være ansat på Marievangsskolen. Ved ekskursioner med mere end én klasse kan antallet af voksne pr. klasse reduceres afhængig af arrangementets karakter. Vurderingen foretages af skolens ledelse. Ved evt. privat samkørsel skal der, af hensyn til ansvarsforsikring, forud for arrangementet være skriftlige aftaler om det. 5. - 9. klasse – som udgangspunkt tager ekskursionen sin start fra skolens område, med mindre andet er meddelt forældre via ForældreIntra. Ved samlede ekskursioner med en klasse deltager der som udgangspunkt 2 voksne. Evt. fravigelser vurderes af lærerne i forhold til klassetrin og arrangementets karakter. Ved ekskursioner med mere end en klasse kan antallet af voksne reduceres afhængig af arrangementets karakter. Vurderingen fortages af skolens ledelse. Ved evt. privat samkørsel skal der, af hensyn til ansvarsforsikring, forud for arrangementet være skriftlige aftaler om det. Ved alle former for arrangementer i skoletiden, der foregår andet steds end på skolen, kan der mellem lærere, elever og forældre træffes aftale om elevernes konkrete mødested.
  6. Ekskursioner uden for nærområdet. For disse ekskursioner gælder som udgangspunkt ovennævnte regler, men der kan for alle klasser indgås aftaler om fravigelser om mødested. Det påhviler den enkelte lærer at sikre, at alle elever har mulighed for at møde op det aftalte sted. Sikringen kan bestå i videregivelse af information om evt. mulighed for samkørsel.

Feb. 2009