Sponsorering og brugerbetaling

Retningslinier for brugerbetaling og sponsorering i Slagelse Kommune og på Marievangsskolen

Folkeskolens bevillinger

Folkeskolerne er offentlige skoler. Undervisningen er det fælles fundament for alle elever og skal derfor være gratis, så alle har lige muligheder for at deltage. 

Ved undervisning forstås enhver aktivitet, der foregår i elevernes skemalagte skoletid samt enhver aktivitet, som er beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt med bilag.

De økonomiske rammer fastsættes af kommunalbestyrelsen under hensyntagen til de opgaver, folkeskoleloven, skolebestyrelserne og kommunalbestyrelsen pålægger skolen.

Kommunalbestyrelsen tildeler hver skole en rammebevilling. Skolebestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af denne bevilling. Det er skolelederens ansvar, at bevillingen administreres i samarbejde med de ansatte i overensstemmelse med disse principper - skolens målsætning og gældende regler.

De kommunale midler til skolernes drift skal være så tilstrækkelige, at lærernes valg af undervisningsmidler og metoder, herunder elevaktiviteter, kan foretages ud fra pædagogiske og alsidige kriterier. Det vil sige, at personalet inden for bevillingens rammer skal kunne opfylde kommunens og skolens målsætning.

Supplement til folkeskolens bevillinger

Skolerne har i begrænset omfang mulighed for at supplere de kommunale bevillinger ved brugerbetaling og sponsorering. Det kan ske i form af penge, naturalier eller tjenesteydelser i henhold til nedenstående regler.

De fordeles efter:

 • retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen,
 • principper fastsat af skolebestyrelsen.

Ingen lærere kan pålægges at iværksætte brugerbetaling eller sponsorering for at gennemføre en aktivitet inden for den skemalagte tid.

Brugerbetaling

 1. Ved lejrskoler, ekskursioner og studieture, som er en del af den daglige undervisning, eller som er omtalt i bilag til styrelsesvedtægten, kan der opkræves betaling for udgifter til kost, svarende til den faktiske pris, dog maksimalt 50 kr. pr. dag (2009 priser). Beløbet opkræves og administreres af de deltagende lærere under ansvar over for skolens ledelse. Betaling må ikke være en forudsætning for deltagelse.
 2. Der kan for deltagelse i skolerejser, teater og lignende opkræves et beløb af eleverne, såfremt deltagelse er frivillig for såvel elever som lærere, og der er tale om et selvstændigt indhold.
 3. En indtægtsgivende aktivitet på en skole kan være
 • afholdelse af arrangementer, hvor elever, forældre og andre gæster betaler for et traktement og andet konkret.
 • salg af varer med overskud ved fællesarrangementer.
 • kantineordninger.
  Det er en forudsætning, at disse aktiviteter som hovedregel foregår på skolen, og de bør indgå som et led i et undervisningsforløb. Overskuddet må ikke benyttes til undervisningsmidler.
  Pengene skal administreres under ansvar over for skolens ledelse.

4. Elevbetaling af undervisningsmidler kan kun komme på tale i manuelle fag, hvor eleverne ønsker at fremstille et produkt, hvor prisen på materialerne ligger udover det niveau, som skolen har vedtaget. Betalingen foregår direkte fra eleven eller elevens hjem til skolens kontor. Skolelederen orienteres om arrangementer, der indebærer brugerbetaling.

Sponsorering

 1. Aftaler om sponsorering kan alene indgås, såfremt der er tale om et projekt, der supplerer undervisningen, vedrører skolen som helhed eller er med til at markere skolen udadtil.
  Der kan være tale om
 • Skoleblad
 • Fælles aktiviteter i tilknytning til almindelig undervisning, samt f. eks til features, emnedage, idræts- og teaterarrangementer
 • Rejser med repræsentativt formål, f.eks. udvekslingsrejser. Almindelige lejrskoler er ikke omfattet af ordningen.

2. Ydelsen for sponsorstøtte kan alene være, at der på skolens hjemmeside gøres opmærksom på støttens omfang, form og formål. Sponsornavn/firmalogo accepteres efter aftale med skolens ledelse på materialer, der bruges i forbindelse med arrangementer støtten er givet til.

3. Indtægten ved sponsorering tilgår skolen. Der kan ikke være tale om, at enkelte elever, lærere eller små grupper heraf får personlige fordele af et arrangement - hverken umiddelbart i forbindelse hermed eller senere.

4. Tilskud fra offentlige eller private fonde kan benyttes som indtægtskilde til skolernes virksomhed, hvis det er skolebestyrelsen, der ansøger fondene om midler, og sørger for, at midlerne bliver fordelt til eleverne uden forpligtelser af nogen art.

5. Gaver i form af undervisningsmidler, inventar m.v. kan accepteres. Der må ikke være krav om indflydelse på undervisningen eller andre forpligtelser, f.eks. medvirken ved reklamering, ud over de i punkt 2 nævnte muligheder. Ligeledes må der ikke være krav om, at gaver skal komme bestemte elever eller grupper af elever til gode.

6. Præmier i forbindelse med deltagelse i konkurrencer. Der må hverken direkte eller indirekte stilles betingelser om indflydelse på undervisningen eller medvirken ved reklamering. Den etiske baggrund skal nøje vurderes sammen med karakteren af præmien.

Alle aftaler om sponsorering skal godkendes af skolens ledelse under hensyntagen til ovenstående. Der skal foreligge et budget for det samlede arrangement - inden tilladelse gives. Økonomiske tilskud administreres af skolens kontor under tilsyn af skolens ledelse. Efter arrangementet fremsendes regnskab til skolebestyrelsen.

Siden er sidst opdateret 22. maj 2019