Samarbejde om børns skolegang

Sådan arbejder vi sammen om dit barns skolegang på Marievangsskolen

Skolen

Ifølge folkeskoleloven har skolen som opgave, i samarbejde med forældrene, at skabe de bedste vilkår for at eleverne kan udvikle deres personlige, faglige og sociale kompetencer. På Marievangsskolen synes vi endvidere det er vigtigt, at eleverne lærer medansvarlighed og får respekt for hinandens forskelligheder og synspunkter. I dagligdagen arbejdes der aktivt med skolens trivselspolitik.
På Marievangsskolen søger vi at opfylde dette på følgende måde:
Skolen tilrettelægger den daglige skolegang for dit barn. Lærere og pædagoger arbejder i team, der har ansvar for klassens faglige og sociale udvikling, samt et medansvar for, at dit barn lærer at kunne fungere i sociale og samfundsmæssige sammenhænge, så der kan skabes rum og plads til alle. Undervisningens tilrettelæggelse skal endvidere medvirke til at udvikle elevernes
åbenhed og tolerance over for andre mennesker. Klassens årsplaner udarbejdes af lærerne og præsenteres for forældrene.

Forældrene

Som forældre kan du få indflydelse på dit barns skolegang ved at tage et medansvar og ved at interessere dig for skolebestyrelsens arbejde. I den enkelte klasse kan du få indflydelse ved aktivt at tage del i klassens forældrerådsarbejde, samt ved at deltage i årlige forældremøder, skole-hjem samarbejde og andre skole-arrangementer. Det forventes, at forældre holder sig informeret ved aktiv brug af skoleporten samt ForældreIntra. Det er også vigtigt, at du er med til at tage ansvar for dit barns undervisning og trivsel:

  • Ved at omtale skolen på en positiv måde, når dit barn er til stede.
  • Ved at spørge til dagens forløb – både fagligt og socialt
  • Ved at hjælpe elevgruppen med at få gode sociale relationer på tværs i klassen.
  • Ved på en positiv måde at støtte barnets forberedelse til næste skoledag, så dit barn møder velforberedt til dagens skema.
  • Ved at interessere dig for lektielæsningen og tage aktivt del i den.
  • Ved at sørge for at dit barn kan nå at møde til ren rette tid.
  • Ved i videst muligt omfang at afvikle ferie i skoleferierne. Ekstraordinær frihed virker forstyrrende på undervisningsforløbene

Barnet

Gennem opdragelse og påvirkning lærer I jeres barn et medansvar for medmennesker, deres omgivelser og skoleliv. Gennem opdragelse støtter I skolens bestræbelser på at skabe de bedste rammer for alle. Det gøres blandt andet ved at I lærer jeres barn hjælpsomhed, tolerance og åbenhed, så alle kan opleve tryghed og trivsel.

Samspillet

Alt det vi har beskrevet for jer her er fundament for det gode samarbejde omkring alle elevers trivsel og udvikling. Både skolebestyrelsen, lærerne, pædagogerne i SFO’en og ledelsen vil yde deres så: Marievangsskolen bliver et godt sted for børn at lære og et godt sted for alle at være.

Siden er sidst opdateret 22. maj 2019