Omsorgsplan

Børn vil igennem deres opvækst på et eller andet tidspunkt blive udsat for en hændelse af sorgmæssig karakter.

Der kan være tale om at miste en person, de er nært knyttet til, socialt betingede kriser, f.eks. misbrug, langvarig sygdom, skilsmisse m.m.

Vi skal være opmærksomme på, at det vi foretager os er i overensstemmelse med den berørte families ønsker.

Skilsmisse, alvorlig sygdom og andre kaossituationer i elevens familie.

Når situationen erfares

Når situationen erfares orienteres klasselæreren og skolelederen.

Klasselæreren tager kontakt til hjemmet (efter aftale kan kontakten etableres af skolelederen eller anden ansat med god kontakt til hjemmet).
Er der elever i flere klasser, aftaler klasselærerne og skolelederen, hvem der tager kontakt.

I samarbejde med hjemmet findes ud af:

 • Hvad der skal gøres?
 • Hvilken rolle skal skolen påtage sig?
 • Hvordan klassekammeraterne orienteres?

Klasselæreren sørger for, at alle voksne omkring eleven orienteres (skole og SFO).
Ved skilsmisse og lignende skal begge forældre kontaktes.

Opfølgning

Klasselæreren sørger for opfølgning i samarbejde med teamet, SFO og skolelederen.

Det betyder:

 • At man skal være opmærksom på at give eleven ekstra omsorg.
 • At man skærper opmærksomheden på elevens trivsel.
 • At man sørger for, at eleven får snakket om hændelsen.
 • At man holder god kontakt til hjemmet.
 • At man sørger for, at de voksne omkring eleven fortsat er orienterede.

Hvem skal inddrages

 • Skolepsykologen
 • Sundhedsplejersken

Andet

Ved elevs sygdom kan man aftale turnusordning vedrørende besøg hos den syge

Større ulykker i skolen, på skolevejen, ved udflugter, lejrskoler eller lignende. Hændelser med dødelig udgang, der sker på skolen.

Når grupper af elever og lærere forlader skolen, skal der være to voksne personer med, hvoraf den ene er leder af gruppen. Der medbringes en mobil tlf.

Lederens opgaver ved ulykken

 • Danne sig et hurtigt overblik over situationen
 • Sørge for førstehjælp, hvis det er nødvendigt
 • Sikre sig, at der er tilkaldt redningshjælp, hvis det er nødvendigt
 • Sørge for, at skolelederen bliver informeret

Ved dødsulykker

 • Omsorgsgruppen samles hurtigst muligt
 • Det er vigtigt at man har så mange informationer om hændelsesforløbet, som det er muligt, inden man begynder at informere andre.
 • Forældre til børn, der er med på turen, orienteres om deres barns situation.
 • Lærergruppen samles for at få orientering
 • Det aftales, hvordan resten af skolen informeres, og hvem der gør det.
 • Der skal tilbydes psykologhjælp
 • Skolen sørger for, at efterladte forældre får besøg
 • Der udarbejdes en kort og præcis orientering til alle forældre.

Forslag til tekst

"Klassen har i dag modtaget den triste besked at xx er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle, og især klassens elever, berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, som er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I også i hjemmet taler om det indtrufne".

Til småbørnsklasserne

“Det er nu bestemt, at ¼. vil blive begravet ¼. Dag d. ¼ kl. ¼. Det er
naturligvis frivilligt at deltage i begravelsen, men det vil være godt, hvis
så mange som muligt af eleverne er til stede, da det vil have stor betydning i bearbejdelsen af sorgen i den nærmest følgende tid.
Skolens personale vil også deltage, men det er vigtigt, at børnene også har
en anden voksen med sig i denne forbindelse”.

Der udarbejdes en pressemeddelelse af skolens ledelse.
I det omfang det er muligt, fortsætter skoledagen (skolelederens afgørelse).

Ved ulykker uden dødelig udgang

Skolelederen sørger for, at hele lærergruppen er informeret om, hvordan ulykken skete, hvem der kom til skade, og hvor alvorlig ulykken var (undgå rygtedannelser).

Ved en elevs død

Ved en elevs død går skolelederen (eller stedfortræderen) med klasselæreren ind i klassen, hvori eleven gik. De skal på forhånd have aftalt, hvad der skal siges, og hvem der gør det.

Sange, digte og ritualer skal være valgt med omhu, da både elever og lærere senere vil forbinde dem med, hvad der skete.

I klassen (ideer):

 • Skrive digte - skrive breve til afdøde eller forældrene - lave tegninger.
 • Læse op for eleverne - snakke om hvordan sorg påvirker os.

Ritualer:

 • Tom klassestol - lys på elevens plads - billede - små ting.

I dagene op til begravelsen:

 • Et tændt lys på elevens plads.
 • Dagen efter begravelsen fjernes det tomme bord.

Elevens begravelse

Klasselæreren og en anden person er kontaktpersoner. Sammen med omsorgsgruppen tager de sig af orientering af elever og forældre samt iværksætter deltagelse m.m.
Personlig kontakt til det afdøde barns hjem. Her afklares familiens ønsker med hensyn til kammeraternes deltagelse.

Information til forældrene i klassen: Indkaldes til et hurtigt møde (forældre og børn). Kort snak om begravelsen. Børnene forberedes.

Klasselæreren sørger for blomster betalt f.eks. af klassekassen. Det kan være en ide, at hver elev medbringer en rose, som lægges ved kisten ved begravelsen.

Børnene deltager i begravelsen, forældrene er med som støttepersoner.

Hvis der er søskende i andre klasser, er det vigtigt at tale med den pågældende elev, før klassen informeres. Man kan f.eks. fortælle, hvad man vil sige til klassen. Det er vigtigt, at eleven er til stede og oplever samtalen i klassen (og inddrages, hvis han/hun ønsker det).

Indsatser

- når et barn mister i den nærmeste familie eller nærmeste omgivelser

Besked til barnets og evt. søskendes klasselærer, som orienterer alle, der har med klassen at gøre (skoleleder, SFO, klub, medarbejder, tandplejen og omsorgsgruppen).
Klasselæren kontakter hjemmet for at aftale hjemmebesøg, hvor der tales med barnet/eleven om det videre forløb.

Klasselæreren iværksætter (evt. i samarbejde med en af klassens øvrige lærere eller en person i omsorgsgruppen) følgende:

 • Klassen orienteres
 • Klasser og hold, der har berøring med eleven, orienteres
 • Klassen og klasselæreren planlægger modtagelse af eleven
 • Evt. deltagelse i begravelse. Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster/krans evt. med bånd.
 • Evt. besøge gravstedet sammen med berørte elev (og dennes klasse)

Klasselæreren sørger for opfølgning ved eksempelvis

 • At ringe/kontakte hjemmet senest efter en måned
 • At være opmærksom over for signaler fra barn/hjem, specielt i forbindelse med højtider og mærkedage
 • At have fokus på, at der kan blive brug for assistance udefra (PPR)

Sker dødsfald i en ferie, gennemføres det, der er muligt af omsorgsplanen.

En forældres død

- eller enlige forældres eller begge forældres død

Centrale spørgsmål:

 • Hvor er eleven?
 • Kommer eleven i skole?
 • Kan eleven fortsætte i skolen?
 • Skolelederen tager kontakt med den, der har informeret skolen.

Hvis eleven skal flytte, skal klassen informeres så grundigt som muligt om omstændighederne. Før eleven flytter, bør der etableres en brevveksling, som af hensyn til eleven bør opretholdes så lang tid, det er muligt og mindst 5-6 måneder.

Hvis eleven skal fortsætte i skolen og kommer i skole straks:

 • Klasselæreren taler med eleven.
 • Hvis klasselæreren ikke er i stand til det, må en anden lærer gennemføre samtalen. Samtalen skal danne grundlag for, om emnet straks skal behandles i klassen.

Klassen skal informeres så korrekt og fyldestgørende som muligt.
En drøftelse i klassen vil give kammeraterne en mulighed for at forstå, hvilken situation den efterladte elev nu er kommet i. Drøftelsen i klassen må foregår på elevens præmisser.
I det enkelte tilfælde må det vurderes, hvor mange ritualer og hvor megen mindehøjtid, der skal være. Man må overveje, at i nogle tilfælde er skolen det eneste sted, hvor tilværelsen er nogenlunde normal i den tid, der er så svær for barnet.

Dødsfald blandt en elevs søskende

Den elev, der har mistet en søster eller bror, har brug for megen omsorg og opmærksomhed i skolen.
Klasselæreren og omsorgsgruppen aftaler, hvordan situationen skal gribes an:

 • Klasselæren taler med barnet.
 • Efter aftale med barnet og familien iværksætter omsorgsgruppen nogle af de handlinger, der er nævnt ved forældres død.
 • I klassen tales om, hvordan død og sorg påvirker alle mennesker.

Dødsfald i elevens øvrige familie

Klasselæreren vurderer, hvor tæt eleven var knyttet til den afdøde ved at tage en uformel samtale med eleven. Klasselæreren drøfter vurderingen med teamet. Nogle af forslagene fra søskendes død vil kunne bruges. Vær opmærksom på, at et barn kan sørge dybt over tabet af en af bedsteforældrene.

Begravelsen

Klasselæreren eller en anden ansat deltager ved begravelsen af elevens forældres eller søskendes begravelse, med mindre familien ikke ønsker det. Skolen sender en båre dekoration.

En lærers eller skoleleders død

Omsorgsgruppen træder straks sammen og tilrettelægger:

 • Information til de voksne på skolen.
 • Information til eleverne (mundtligt og skriftligt).
 • Fællessamling og mindehøjtidelighed som ved elevs død.

Begravelsen:

 • Deltagelse i begravelsen. Ønsker familien/ægtefællen, at børnene planlægger noget? Evt. kan børnene lave dødsannonce eller mindeord til avisen.

På skolen:

 • Flaget på halv stang. Skolen lukker, så alle kan deltage i begravelsen.

En ansat mister én af sine nærmeste.

 • Information til de voksne på skolen.

På skolen:

 • Flaget på halv stang.
 • Evt. deltagelse i begravelsen.

Der udarbejdes en “Sorgkasse” (lys, vase, tændstikker, evt. hvid dug samt afhængig af årstiden: Lyng, blomster m.m.).

Omsorgsgruppen skal oprettes og bestå af følgende:

 • Skolelederen
 • Sundhedsplejersken
 • Præsten
 • Skolepsykologen
 • Susanne Meidell
 • Hanne-Grethe Caspersen
 • Michael Egeriis