Om skolen

Marievangsskolens formålsformulering

Marievangsskolen består af en skoleafdeling samt SFO, der i fællesskab arbejder på at udvikle 'Det hele barn. Det sker ud fra følgende fælles formålsformulering:

Marievangsskolen tilstræber under hensyntagen til folkeskolens formålsparagraf samt Slagelse Kommunes målsætning i samarbejde med forældrene at hjælpe eleverne til et værdisæt, der er grundlag for at bevare fællesskabet mellem mennesker i samfundet og til at give enhver ret til personlig udfoldelse og udvikling.

 På Marievangsskolen vil vi

  • Give elever og voksne trygge rammer, både fysiske, sociale og faglige
  • Styrke læringsmiljøet gennem forældreinddragelse og et gensidigt forpligtende skole/hjem samarbejde
  • Give eleverne mulighed for individuel faglig fordybelse gennem differentieret undervisning og tage hensyn til den enkelte elevs måde at tilegne sig faglig viden og færdigheder på
  • Udvikle eleverne fra barn til elev til ansvarlig ung med lyst og evne til at deltage aktivt i et uddannelses-/arbejdsliv
  • Skabe et læringsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at gribe nye udfordringer som medskabere i såvel det nære som det omkringliggende miljø
  • Styrke elevernes udvikling med henblik på livskvalitet, livsduelighed og livskompetence
  • Gennem et bevidst arbejde med etik og moral lære at kende egne stærke og svage sider for derigennem at respektere andres forskelligheder og styrke eget selvværd
  • Arbejde med og udvikle forskellige typer af evalueringsformer, som bruges i et gensidigt samarbejde mellem elev, skole og forældre
  • Bevidstgøre eleverne og give dem en konkret viden om de rettigheder og forpligtigelser, som hører med til at være en del af det danske samfund og give dem lyst til at deltage aktivt i de demokratiske processer
  • Gennem traditioner viderebringe den danske kulturarv og samtidig give eleverne forståelse for og indblik i andre kulturer