Sprogbørnehaveklassen

Dette er Slagelse Kommunes tilbud til børn med så svære forståelsesvanskeligheder, at de ikke kan klare sig i den almindelige børnehaveklasse.

Sprogbørnehaveklassen på Marievangsskolen har plads til ca. 10 børn, men antallet varierer efter sværhedsgraden af elevernes vanskeligheder.

Målet er at træne eleverne sprogligt, motorisk og socialt, så de kan starte på hjemskolen året efter. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vurderes det hvad det bedste skoletilbud så vil være.

Baggrunden for oprettelsen af denne klasse er, at erfaringen har vist at børn med mangelfuldt udviklet sprog og ringe selvtillid, blomstrer og trives når de kommer blandt ligemænd.

Deres selvværd styrkes og dette har stor betydning, når børnene skal have mod til at bruge deres, til tider, mangelfulde sprog.

Dette giver også en lyst og energi til at yde en indsats, for at lære at udtrykke sig. 

Forældremøde og kontakt

Forældrekontakt finder sted ved et forældremøde i juni måned, inden børnene starter i klassen og ved 3 skole/hjem-samtaler i løbet af skoleåret.

Der gælder samme regler for denne klasse, som for andre børnehaveklasser, hvilket bl.a. betyder at der er mødepligt.

Indstilling og beslutning om optagelse foretages af skolelederen, der indstiller ved samarbejde med dagtilbud og PUI.

Skoledagen

Eleverne møder i skole kl. 8:10 og skoledagen starter med samling hvor der tales om dagens forløb. Derefter går vi over til motoriske aktiviteter, der enten foregår i gymnastiksal, eller ude i det fri. Børnene har frugtpause midt på formiddagen.

Dette følges af stillesiddende aktiviteter, alle sammen beregnende på at træne sproget. det kan f.eks. være lytte- og opmærksomhedslege. førskoleopgaver, mundmotorik, sang og musik eller anden form for sproglig opmærksomhed. Dagen afsluttes med spisning og højtlæsning. Klassen holder frikvarter med de øvrige indskolingsklasser.

Til Sprogbørnehaveklassen er der fast tilknyttet 2 pædagoger, hvoraf den ene, som også er talepædagog, varetager den talepædagogiske bistand.

Hvis der er behov for psykologbistand er det distriktpsykologen fra PUI, der varetager opgaven.

Børn der ikke bor i Marievangsskolens distrikt, bliver hentet og bragt i minibus. 

SFO Marievang

Når skoledagen slutter kl. 13:45 går børnene i Marievangsskolens SFO. Her har børnene mulighed for at benytte SFO'ens mange indendørs og udendørs faciliteter. 

Når kl. er 16:00 kommer skolebussen og kører børnene hjem. 

Ønsker I at vide mere om sprogbørnehaveklassen, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 58 57 26 52

Siden er sidst opdateret 2. februar 2023