Skolens samværsregler

1: Eleverne skal møde i rette tid. Dog tidligst 10 min. før undervisningens begyndelse, da skolens ansvar for eleverne først er gældende fra dette tidspunkt.

For elever i udskolingen, gælder der ved for sent fremmøde til undervisningen, at de skal blive på skolens kontor 30 min. efter sidste lektion. Forældrene orienteres via brev.
 
2: Ingen elever må forlade skolens område uden særlig tilladelse.
 
3: Farlig leg er ikke tilladt, og farligt legetøj medbragt på skolen beslaglægges. Boldspil og snekast er kun tilladt efter gårdvagtens nærmere anvisning.
 
4: Der er rygeforbud overalt på skolen.
 
5: Mobiltelefoner må medbringes i skolen, men må kun bruges efter lærernes/pædagogernes anvisning.
Som udgangspunkt skal telefonen være slukket og ligge i tasken i SFO-tiden.

Brugen af mobiltelefoner

  • Det forventes, at eleverne bruger mobiltelefonen med omtanke og viser en fornuftig og ansvarlig adfærd i forhold til skolens etik og moral.
  • Ingen må fotograferes eller filmes mod sin vilje. Derfor skal den der fotograferer og den der skal fotograferes, være enige før der bliver taget billeder.
  • Hvis personen på fotografiet vil have det slettet, skal dette gøres.
  • Billederne må ikke sendes videre, uden det er aftalt først.
  • Billeder af andre må ikke misbruges.
  • Sms-beskeder samt MMS-beskeder må ikke være anonyme eller virke truende.
  • Ved overtrædelse inddrages telefonen, der kan afhentes på kontoret af en af elevens forældre/pårørende efter skoletid.
6: Penge bør kun medbringes i nødvendigt omfang og må aldrig efterlades i tasker eller overtøj. Skolen har ingen erstatningspligt overfor penge eller andre af elevens personlige ejendele.
 
7: Der kan rejses erstatningskrav overfor hjemmet, hvis eleven ødelægger ruder eller i øvrigt mishandler skolens materiel, herunder bøger.
 
8: I tilfælde af sygdom over en længere periode, bedes dette meddelt skolen. Årsagen til fravær meddeles altid klasselæreren skriftligt, når eleven igen møder på skolen.
 
9: En elev kan fritages fra bad efter skriftlig anmodning fra hjemmet - dog højest 4 sammenhængende uger. Ønskes der fritagelse i en længere periode, skal der fremlægges en lægeattest.

10: Eleverne har mulighed for, at opholde sig i klasselokalerne i frikvartererne. Ordningen tages jævnligt op til revision.

11: Fritagelse for skolegang gives kun i særlige tilfælde og kun efter anmodning fra hjemmet. Fritagelse sker efter følgende regler: Klasselæreren kan give fri i enkelte timer. Lederen kan i særlige tilfælde give fri herudover.
Siden er sidst opdateret 22. maj 2019